home BouwhulpGroep
Bergen op Zoom, Gageldonk-West

2002 - 2004


Bergen op Zoom, Gageldonk-West
Gebiedsvisie


Opdrachtgever
Stichting Wonen West Brabant

TOEKOMSTVISIE OP WIJKNIVEAU


De wijk omvat 1161 woningen met een groot deel in bezit van stichting Wonen West Brabant. Het grootste probleem van de wijk wordt gevormd door de eenzijdigheid in bevolking en woningvoorraad; beide op een laag niveau en gevangen in de vervalspiraal: elke mutatie verlaagt het gemiddelde.
Het aandeel allochtonen in de wijk is bijna 40% en gespreid over de sociale huurvoorraad. Het weggetrokken autochtonen kader en de op nationaliteit georiënteerde allochtonen zorgen voor het ontbreken van sociale verbanden op blok-, buurt- of wijkniveau.
Gelukkig is de stedenbouwkundige structuur en architectuur meer divers en van een hogere kwaliteit. En verder is de ligging van de wijk naar alle kanten goed te noemen. Deze kwaliteiten maken het mogelijk om 'zichtbaar te maken dat de wijk niet afgeschreven is en - met behoud van het goede - de wijk een nieuwe toekomst te geven'.

Op zich is het onderhouden, verbeteren of vervangen van de woningvoorraad niet het grootste probleem, als daarmee ook de sociaal-economische bevolkingssamenstelling van de wijk wordt verhoogd. Uitgangspunt is dat het een multiculturele wijk is en zal blijven. En dit betekent dat wonen, zorg en welzijn van de allochtonen aandacht behoeft.

Stimuleren van een (allochtone) middenstand (winkels, theehuizen, steunpunten op hoeken van straten), grondgebonden woningen in eigendom en activiteiten in de buurt zijn maatregelen, die aan een gezonde multiculturele samenleving zullen bijdragen.

Daarnaast zullen ook andere sociaal-economische klassen verleid moeten worden om in de wijk te komen wonen. Locaties bij de entree van de wijk, respectievelijk vlak bij het centrum (en station), zijn daar geschikt voor. De straat daartussen kan als belangrijkste verbindingsas een rol vervullen als ontmoetingsplaats met winkels en voorzieningen.

Bergen op Zoom, variatieschets Gageldonk West Bergen op Zoom, variatieschets Gageldonk West

Een aantal thema's zullen in de visie een belangrijke rol spelen:

• Een multiculturele landing;
• De middenstand als ruggengraat;
• Een volkswijk plus.