home BouwhulpGroep
Breda, Panorama centrum

2009 - 2010


Breda, Centrum, Heuvel en Brabantpark
3 Gebiedsvisies


Opdrachtgever
WonenBreburg

Breda, Gebiedsvisies

MEER DAN EEN OPTELSOM VAN COMPLEXEN


Gebiedsvisies zijn een belangrijk intermediair bij (strategisch) voorraadbeleid. Wonen doe je immers niet alleen in een woning maar ook in een straat, buurt of wijk. En dat niveau wordt vaak node gemist in de totstandkoming van strategisch voorraadbeleid.

Gebieden zijn meer dan een optelsom van complexen. Structuur, karakter en leeftijd van een gebied zijn van belang voor de toekomst van complexen woningen, maar ook (gemeentelijk) beleid en dat van collega corporaties. En niet te vergeten de historie van het gebied, die altijd meegenomen wordt naar de toekomst.

Gebiedsvisies maak je niet alleen en volgen niet een-op-een uit cijfermatige analyses of uitvoerige beschrijvingen. Kennis, kunde en inzicht van mensen is nodig om de juiste informatie (kwantitatief en kwalitatief) te selecteren, de benodigde instrumenten te ontwikkelen en de noodzakelijke besluiten over richtingen en keuzes te nemen. Niet alleen ten aanzien van de voorraad, maar ook voor wat betreft doelgroepen, energie (duurzaamheid) en financien.

Bij WonenBreburg in Breda is in korte tijd voor drie wijken een dergelijke werkwijze ontwikkeld.
Enerzijds heeft dat voor de corporatie een ingrepenplanning opgeleverd die hout snijdt. Daarmee wordt voorkomen dat voor elk voorgenomen grootonderhoudsproject een haalbaarheidsstudie nodig is, die minimaal tot budgetaanpassing leidt, met alle gevolgen voor de organisatie van dien.

Anderzijds geeft het niet alleen een welkome aanvulling op de bestaande strategiebepaling, maar creeert het ook de mogelijkheid om het plaatselijke volkshuisvestingsbeleid voor de corporatie instrumenteel en interactief te maken.
En dat maakt strategie tot een levend iets, zowel binnen als buiten de organisatie.