home BouwhulpGroep

2007


Eindhoven, Oude Haven en Irisbuurt
Gebiedsvisie


Opdrachtgever
Werkgroep Woonvisie Iriswijk

RUIMTE VOOR PASSEND WONEN


In de buurten (wijk) zijn op een aantal punten (thema´s) verbeteringen wenselijk als het gaat om wonen. In de eerste plaats over concrete zaken als meer parkeren en meer groen, maar ook over de invulling van nieuw te bebouwen delen binnen de buurt. Daarbij zou het creëren van meer samenhang en betrokkenheid een grote rol moeten spelen.
Nieuwe plannen moeten aan tekorten ten aanzien van parkeren, groen en samenhang in de wijk tegemoetkomen. Op al deze thema´s kunnen nieuwe plannen iets bijdragen aan de wijk in het geheel. Per locatie moet bekeken worden welke thema´s in de bestaande situatie het meest onderbelicht zijn en waar de nieuwe plannen (deels) in kunnen voorzien. Voorkomen moet worden dat nieuwbouwprojecten zich afkeren van de buurt, het is juist wenselijk dat betrokkenheid en samenhang gestimuleerd worden, zowel in bebouwing als in bewoning.
Een gegeven is de stedelijkheid. Op deze plek, daar waar centrum, wonen en bedrijvigheid elkaar raken, mag dit best tot uiting komen in nieuwe plannen. In het binnengebied staat echter het wonen voorop. Functiemenging kan beter plaats hebben langs de randen en langs de routes.
Speciaal aan dit project is de bewonersorganisatie als opdrachtgever.


stadplattegrond met lacatie onderzoeksgebied plattegrond onderzoeksgebied