home BouwhulpGroep

2005


West-Brabant
Corporatieniveau


Opdrachtgever
Wonen West-Brabant

Bergen Op Zoom

VAN GEBIEDSVISIES NAAR BEHEER- EN ONTWIKKELINGSPLANNEN


Met fusies verandert niet alleen het aantal woningen, maar ook het karakter van het werkgebied van de corporatie. Een dergelijke nieuwe situatie behoeft verduidelijking, zowel intern als extern.

Natuurlijk geeft het ondernemingsplan de gekozen richting aan, maar daarmee ben je er niet. De gebieden waar de oorspronkelijke corporaties werkzaam waren, verschillen teveel van karakter om daaraan voorbij te gaan. En verder zorgt de roep om meer maatschappelijke verantwoording ervoor dat niet alleen intern maar ook extern steeds nadrukkelijker de vraag geuit wordt om een meer gedetailleerde visie op wonen en alles wat daarmee samenhangt. En natuurlijk de inbreng van de corporatie daarbij.

De gebiedsvisie gaat verder dan het beheren en ontwikkelen van woningen. Naast wonen speelt dienstverlening op het terrein van zorg en welzijn een steeds belangrijker rol. Met name de potentiële en gebiedsgerichte samenwerking met zorg- en welzijnsinstellingen is een voorwaarde.
Een dergelijke visie zal niet in het hele werkgebied hetzelfde zijn. Gebieden verschillen in problematiek en in kansen en mogelijkheden voor een corporatie. Zonder voor elk gebied een ontwikkelingsplan op te stellen (taak gemeente), is het zinvol voor elk gebied een visie te formuleren op de ontwikkeling ten aanzien van wonen, welzijn en zorg en de positie die de corporatie daarin kiest. En het totaal te toetsen op maatschappelijke doelen en financiele middelen.

Die visie kan extern gecommuniceerd worden en tegelijkertijd intern worden geoperationaliseerd, middels beheer- en ontwikkelingsplannen.